Priser og leiebetingelser øvingsrommene Robbie 1 og Robbie 2

Leiebetingelser

Alle leietakere skal ha en ansvarlig kontaktperson, som vil ha kontaktansvar før, under og etter utleien. Denne skal også gjøre seg kjent med brannrutiner og plassering av slukkeutstyr, samt være med på å forebygge tilgrising og hærverk. Leietaker er også ansvarlig for at betaling skjer og at riktige kontaktopplysninger blir gitt.

Bestilling / Avbestilling

 • All bestilling sendes skriftlig via e-post med navn, telefonnummer og fakturaadresse.
 • Avtalt leiebeløp skal betales på forskudd hvis ikke annet er avtalt.
 • Den/de som leier lokaler er ansvarlig for orden og oppførsel av egne gjester i og omkring huset.
 • Ved bestilling ber vi om at ønsket tid for ankomst oppgis. Vennligst avtal tid med kontoret på forhånd for henting av nøkler. Nøkler til lokalene kan utleveres etter avtale i kontortiden mandag-torsdag kl. 09.00-14.00 eller fredag kl. 09:00-12:00.
 • Eventuell avbestilling av lokaler må skje senest 8 uker før leiedato. Halv leie må ellers betales. Avbestillingen skal skje skriftlig.

Tilgang til lokalene – avslutning – låsing

 • Det er tilgang til toalett inn dør merket «R3» i fellesarealet ved heisen med bruk av adgangsbrikke.
 • Ved leie av øvingslokaler skal bruken avsluttes etter avtalt tidsrom og senest 23:00.
 • Pga. vårt sikkerhetssystem må leietaker ikke låse seg inn om morgenen før kl. 09.00, og ikke på lørdager og søndager med mindre lokalene er leid for denne dagen.
 • Bruk skal være innenfor lukkede dører og med begrenset volum på lydutstyr.
 • Ytterdører låser automatisk til faste tider, og når man går ut av bygget utenom åpningstidene må døråpner / albuebryter benyttes for å komme ut.
 • Dørene må ikke tvinges i åpen stilling ved bruk av kile eller lignende, for da kan disse bli ødelagt. Dersom man må ut av bygget en kort tur må man derfor medbringe nøkkelbrikke som kan benyttes når man skal inn igjen.  
 • Toalettrom kan benyttes i inngangspartiet i underetasjen. Utlånt nøkkelbrikke benyttes til dette rommet.
 • Levende lys, åpen ild, eller elektriske kaffemaskiner o.l. er ikke tillatt i øvingslokalene.
 • Ved avslutning skal lokalene være ryddet.

Opprydning og tømming av søppel etter utleie.

 • All søppel må bæres ut og kastes i renovasjonsanlegget på parkeringsplassen.
 • Eventuelt søl på gulvet skal tørkes opp så snart som mulig, slik at det ikke lager permanente merker eller gir unødig ekstraarbeid for renholderne. Normalt renhold av gulv er står utleier for. Ekstra arbeid som følge av dårlig opprydding vil bli fakturert.
 • Den/de som står som ansvarlig leietaker for øvingslokalene skal se til at alt innvendig lys er slukket og dørene til øvingsrommene er lukket og låst når huset forlates.
 • Etter endt leieperiode skal lokalene være ryddet. Brukere som har leid egne oppbevaringsrom i øvingshotellet skal ha alt sitt utstyr plassert inne i eget rom. Utstyr som gjensettes i fellesarealene blir fjernet av ledelsen.

Orden / Støy

 • Leietaker er ansvarlig for orden og sømmelighet i og omkring huset. Det må vises hensyn til naboene såvel andres arrangementer i huset som ved opptreden utenfor huset.
 • Leie på kveldstid kan benyttes ved bruk av lydutstyr og høyere lydnivå. Lydnivået skal likevel ikke være til sjenanse for byggets naboer eller andre brukere i huset.
 • Sykler, sparkesykler, el-sparkesykler og lignende er ikke tillatt medbragt inn i bygget, og det er gode muligheter for sykkelparkering i området.
 • Det må vises hensyn til naboene ved aktiviteter i lokalene og ved opptreden utenfor huset.

Alkohol, fakler, lys og brekkasje

 • Alkoholbruk er ikke tillatt.
 • Bruk av stearinlys er ikke tillatt.
 • Det er ikke tillatt å sette opp fakler utenfor huset.
 • Den/de som står som ansvarlig leietaker for øvingslokalene er ansvarlige for skader som måtte oppstå på huset eller inventaret i forbindelse med leieforholdet. Eventuelle skader meldes skriftlig etter endt leietid
 • De som leier lokaler er ansvarlige for skader som måtte oppstå på huset eller inventaret i forbindelse med leieforholdet. Oppgjør/erstatning for eventuelle skader eller utstyr gjøres etter avtale med ledelsen.

Musikkanlegg / utstyr 

 • Utstyr tillates ikke gjensatt av leietakere da dette vil kunne komme til hinder for andre brukere, bli skadet eller komme på avveie.

Branninstruks og brannslukkeutstyr

Samfunnshus Vest har automatisk brannvarslingsanlegg – direktelinje til Oslo Brannvesen.

 • Enhver leietaker har ansvar for å gjøre seg kjent med og informere evt. personell om rutiner ved en brannalarm, hvor rømningsveiene er, slukkeutstyrets plassering og slukkeutstyrets virkemåte.
 • Leietaker skal til enhver tid ha oversikt over antall personer som oppholder seg i det avtalte leiearealet, ha nøkler til de delene av bygget som leies og ha en plan over hvem som kontrollerer og klarerer leiearealene ved evt. utløst brannalarm.

Samfunnshus Vest SA forbeholder seg retten til å avvise leieforespørsler / leietakere som enten legger opp til å bryte med leiebetingelsene over, bryter kapasitetsbegrensningen i lokalene, bryter med eller har et innhold som oppfordrer til brudd på norsk lov eller kommer fra arrangører som ikke har gjort opp for tidligere leieforhold.

Dersom en leietaker ikke overholder disse reglene kan leietakeren, for kortere eller lengere tid, bli nektet videre leie av lokalene.