Vedtekter for Samfunnshus Vest SA

 

§ 1. Foretaksform

Samfunnshus Vest SA («Samfunnshus Vest») er et samvirkeforetak.

 

§ 2. Forretningskontor

Samfunnshus Vest har forretningskontor i Oslo.

 

§ 3. Formål

Formålet til Samfunnshus Vest er å støtte virket til ideelle lag og foreninger i de vestlige bydelene, gjennom å gi tilgang til lokaler for slik virksomhet. I samsvar med dette skal samfunnshusets lokaler leies ut for møte- og foreningsvirksomhet, og til sosiale og kulturelle formål. Denne delen av virksomheten har ikke erverv til formål. Utover dette kan lokalene også leies ut på forretningsmessig grunnlag.

 

§ 4. Bruken av samfunnshuset

Samfunnshuset skal være åpent for alle lovlige formål. Ingen må stenges ute på grunn av sitt religiøse eller politiske program. Huset disponeres forøvrig slik som foretakets organer finner det formålstjenlig under hensyntagen til husets økonomi og til de sosiale og kulturelle formål som foretaket skal ivareta.

 

§ 5. Medlemskap og andelsinnskudd

Følgende kan være medlem av Samfunnshus Vest:

Gruppe 1: Lag eller foreninger med ikke-økonomisk eller ideelt formål, dersom de har tilknytning til eller driver aktiviteter i de vestlige bydelene. Laget/foreningen må ha et eget styre.

Gruppe 2: De som leier lokaler av Samfunnshus Vest, men bare dersom leiekontrakten har minst ett års varighet. Medlemskapet opphører ved utløpet av det kalenderåret hvor leieforholdet med Samfunnshus Vest opphørte.

Gruppe 3: Andre som bor i eller har annen tilknytning til de vestlige bydelene.

Søknad om medlemskap skal godkjennes av styret. Godkjennelsen kan ikke nektes uten saklig grunn. Medlemskapet opphører dersom vilkårene for å være medlem ikke lenger er oppfylt.

Den som ønsker å bli medlem må betale et medlemsinnskudd på kr 1000. Medlemsinnskudd forrentes ikke, og tilbakebetales ikke ved utmelding. Det skal ikke betales medlemskontingent.

Så snart søknad om medlemskap er godkjent og medlemsinnskuddet innbetalt, skal vedkommende innføres i Samfunnshus Vests medlemsregister.

 

§ 6. Medlemsrettigheter

Medlemmer skal ha prioritet til å leie samfunnshusets møte- og selskapslokaler. Styret utarbeider nærmere regler om prioritering av medlemmene. Styret kan også bestemme at medlemmer skal kunne leie møte- og selskapslokalene til reduserte priser.

 

§ 7. Disponering av årsresultatet

Årsresultatet disponeres mot foretakets egenkapital.

 

§ 8. Representasjon på årsmøtet ved utsendinger

På foretakets årsmøte skal medlemmene være representert ved utsendinger. Bare medlemmer kan være utsendinger. Utsendingene kan møte ved fullmektig. Hver av de medlemsgruppene som er nevnt i § 5 nr. 1 til 3 velger sine utsendinger i samsvar med bestemmelsene nedenfor.

Medlemsgruppe 1 skal være representert på årsmøte med et antall utsendinger som svarer til antall medlemmer i gruppe 1 pr 1. januar det året valg av utsendinger holdes. Medlemsgruppe 2 og 3 skal hver seg være representert på årsmøtet med et antall utsendinger som tilsvarer 40% av utsendingene i gruppe 1. Ved beregningen skal det rundes opp til nærmeste hele tall.

Hver av gruppene skal hvert annet år avholde valgmøter hvor utsendingene velges. På slike valgmøter har hvert medlem én stemme. Styret, eller den styret utpeker, kan beslutte at valg av utsendinger i en eller flere av gruppene skal foretas som elektronisk valg.

Valget gjennomføres i henhold til særlige valgregler fastsatt av årsmøtet. Valg av utsendinger for gruppe 1 gjennomføres slik at hver forening har rett til å utpeke hver sin utsending. Styret, eller den styret utpeker, skal sørge for at valg av utsendinger blir gjennomført, blant annet ved å sende ut melding til medlemmene om tid og sted for valgene, organiseringen av valgene mv. Styret kan fastsette frister for innmelding av forslag om hvem som skal være utsendinger.

Utsendinger velges for to år om gangen. Styret godkjenner at valg av utsendinger har skjedd i samsvar med de gjeldende reglene.

 

§ 9. Ordinært årsmøte, innkallinger mv

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. Innkallingen til årsmøtet sendes til medlemmene minst to måneder før ordinært årsmøte avholdes og minst én måned før ekstraordinært årsmøte. Endelig innkalling med sakspapirer sendes ut minst én uke før møtet avholdes. Årsmøtet vedtar sin egen forretningsorden.

 

§ 10. Årsmøtets oppgaver

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:

 1. Konstituering samt valg av referent og en person til å medundertegne protokollen sammen med ordfører.
 2. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
 3. Godkjenning av styrets forslag til rammebudsjett og investeringsplan.
 4. Valg av tillitsvalgte til styret (§ 11), valgkomité (§ 12) og kontrollkomité (§ 13).
 5. Fastsettelse av godtgjørelse til foretakets tillitsvalgte.
 6. Godkjenning av revisors godtgjørelse.
 7. Valg av ordfører til å lede kommende årsmøter til og med neste ordinære årsmøte.

Saker av prinsippell betydning for Samfunnshus Vest skal vedtas av årsmøtet. Bare årsmøtet kan beslutte at foretakets fast eiendommer kan selges, pantsettes eller på annen måte beheftes, samt beslutte at foretaket skal avgi kausjoner av noen art.

Valg av tillitsvalgte skal i størst mulig grad gjenspeile medlemsgruppene i foretaket.

Kun medlemmer i foretaket kan velges til tillitsverv i de styrende organer. Ingen medlemmer kan velges til flere tillitsverv på årsmøtet.

 

§ 11. Styret

Styret skal bestå av mellom fem til syv styremedlemmer, inkludert leder og nestleder. I tillegg velges det to varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år. Varamedlemmene velges for ett år. Det skal tilstrebes at om lag halvpartene av medlemmene velges annet hvert år og for å oppnå dette målet kan årsmøtet i enkelttilfeller fravike valgperioden på to år.

Bare ett av styremedlemmene kan være medlem, eller representant for medlem, av gruppe 2.

Foretakets firma tegnes av styrets leder eller nestleder i felleskap med et annet styremedlem. Styret kan meddele prokura.

 

§ 12. Valgkomité

Årsmøtet skal velge tre medlemmer til valgkomiteen. Styret skal gi en innstilling om valget. Valgkomiteen skal gi en innstilling til årsmøtet om

 1. valg av medlemmer til styret
 2. valg av medlemmer til kontrollkomiteen
 3. valg av ordfører
 4. godtgjørelse til foretakets tillitsvalgte

Valgkomiteens innstilling skal sendes ut til utsendinger og medlemmer sammen med endelig innkalling til årsmøtet.

 

§ 13. Kontrollkomité

Årsmøtet velger en kontrollkomité på tre medlemmer. Kontrollkomiteen gjennomgår styrets protokoller og skal føre tilsyn med virksomheten og vurdere om virksomheten følger gjeldende lover, forskrifter, vedtekter og vedtak som årsmøtet og styret i virksomheten har gjort. Kontrollkomiteen kan ta opp alle forhold i virksomheten til behandling. Komiteen har for øvrige de oppgaver som følger av samvirkeloven § 63. Kontrollkomiteen avgir innstilling til årsmøtet.

 

§ 14. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av foretaket eller overdragelse av formuen som helhet kan bare fattes på årsmøte med flertall som for vedtektsendring.

Ved oppløsning av foretaket skal eventuelt overskudd etter at foretakets forpliktelser er dekket, overføres til Oslo kommunes disposisjon til beste for distriktet.

 

§ 15. Overgangsregler

Medlemmer pr datoen for ordinært årsmøte 2015 kan fortsette sitt medlemsforhold uavhengig av om de på denne dagen ikke oppfyller vilkårene for å være medlem i vedtektene § 5.

Frem til samtlige tre grupper, jf. § 5, har valgt sine utsendinger i henhold til § 8 kan årsmøtet gjennomføres etter hovedregelen i samvirkeloven § 36.